A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről

A Kormány 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelete

A Kormány a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 8. §-ában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyitva tartási tilalom alóli mentesülés engedélyezésével kapcsolatos eljárás

1. § (1) A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kszvmtv.) által meghatározottaktól eltérően, a mentességi feltételeknek való megfelelés esetében az e rendelet által meghatározott mentesülési engedélyezési eljárásnak megfelelő nyitva tartást az üzlet helye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (a továbbiakban együtt: jegyző) engedélyezi.

(2) Az engedély iránti kérelmet a tevékenység végzésének megkezdése előtt 5 nappal kell a jegyzőhöz benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell az üzlet nevét, címét, cégjegyzékszámát (egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számát) és a mentességi feltételeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozatot.

(4) A jegyző a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül jelzi a (7) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság hiányát, ha a nyitva tartáshoz szükséges mentességi feltételek nem állnak fenn a kérelem vonatkozásában. Ha a jegyző 5 napon belül nem jelzi a jogosultság hiányát, akkor a tevékenység megkezdhető vagy folytatható.

(5) A kérelmező kereskedő köteles – a módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül – bejelenteni a jegyzőnek, ha a kérelem alapjául szolgáló körülmények megváltoztak. Ha a kérelmező kereskedő már nem felel meg a mentességi feltételeknek, e módosulás bejelentését követően a tevékenység nem folytatható.

(6) A kérelmező kereskedő köteles a kérelmet évente ismételten benyújtani.

(7) A tevékenység a) megszüntetésének a kérelmező kereskedő általi bejelentéséig, b) a kereskedő – a mentességi feltételek alapján megállapítható – kivételes nyitva tartási időben való nyitva tartásra való jogosultsága hiányának jegyző általi jogerős megállapításáig, vagy c) a megkezdésére vagy a folytatására jogosultság (4) bekezdés szerinti kezdetétől számított egy év elteltéig folytatható.

(8) A jegyző a kérelem vagy a bejelentés részére való kézbesítésétől számított 15 napon belül hivatalból tájékoztatja a fogyasztóvédelmi hatóságot a kérelem benyújtásáról, a tevékenység folytatásáról és arról, ha a tevékenység már nem folytatható.

(9) A fogyasztóvédelmi hatóság az általa a Kszvmtv. alapján alkalmazott ellenőrzési intézkedések okáról, típusáról és az ellenőrzést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjáról hivatalból tájékoztatja a jegyzőt a tájékoztatásra okot adó körülmény bekövetkezésének napjától számított 15 napon belül.

2. A nyitva tartási tilalom alóli mentesülésre vonatkozó kérelmek és engedélyek nyilvántartásának rendje

2. § (1) A jegyző a kérelmező kereskedők kérelmeinek, bejelentéseinek, és az azokban foglalt adatoknak a felkutathatósága, valamint azokról a nyilvánosság tájékoztatása, továbbá a kereskedők feletti ellenőrzés segítése céljából nyilvántartást vezet az 1. § szerinti tevékenységek folytatásáról. (2) A jegyző a kérelmező kereskedő (3) bekezdésben foglalt adatait bejegyzi a nyitva tartási tilalom alóli mentesülésre vonatkozó kérelmek és engedélyek nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás). (3) A nyilvántartás tartalmazza: a) a kérelmező kereskedő aa) nevét, cégnevét, ab) cégjegyzékszámát, ennek hiányában regisztrációs számát, b) a kérelem, bejelentés benyújtásának napját, c) a kérelemmel, bejelentéssel érintett üzlet címét, d) az üzlet nyitva tartására vonatkozó jogalapot, e) ha a tevékenység már nem folytatható, ennek okát, beálltának napját, f) az alkalmazott ellenőrzési intézkedés okát, típusát és az ellenőrzést elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napját. (4) A (3) bekezdésben foglalt adatok – a (3) bekezdés f) pontjában foglalt adatok kivételével – nyilvánosak, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi. (5) A nyilvántartás a (3) bekezdés b)–f) pontjában foglalt adatokat közhitelesen tanúsítja, azok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

3. § (1) A kérelmező kereskedő köteles – a módosulásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 8 napon belül – bejelenteni a jegyzőnek a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását. (2) A jegyző az adatváltozást bejegyzi a nyilvántartásba.

4. § A jegyző a törlésre okot adó körülmény bekövetkezésének évét követő második év végén törli a kérelmező kereskedő adatait a nyilvántartásból, ha a) a tevékenység már nem folytatható, vagy b) a kérelmező kereskedő tevékenységével felhagyott, illetve az üzlet megszűnt.

5. § A jegyző a nyilvántartásba bejegyzett adatokat a kérelmező kereskedő adatainak a nyilvántartásból való törlését követően négy évig tárolja, azt követően megsemmisíti azokat.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 7. § Ez a rendelet akkor alkalmazható, ha a Kormány – a Kszvmtv. 8. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az üzletek Kszvmtv. 3. §-ától eltérő nyitva tartására vonatkozó mentességi feltételeket határoz meg.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök
M
AGYAR KÖZLÖNY • 2015. évi 33. szám 2

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

három + 8 =