Miért jó a KIVA?

Az adó mértéke az adó alapjának 13 százaléka (2017-ben 14%-a).

A kisvállalati adó adóalanya mentesül:

 • a) a társasági adó
 • b) a szociális hozzájárulási adó, és
 • c) a szakképzési hozzájárulás

bevallása és megfizetése alól.

A KIVA előleg és a KIVA megfizetése, bevallása

Előleg bevallás, fizetés: negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig
Az adóelőleg összege

 • a) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő személyi jellegű kifizetések összege, és
 • b) megállapított osztalék, korrekciókkal

együttes összegének a 13 százaléka.
Adóbevallás, adókülönbözet rendezése: fő szabályként tárgyévet követő év május 31.

KIVA vs Tao – számpéldával
10 fő létszám, adózás előtti eredmény 3 mFt

Várható adózás előtti eredmény

3.000.000 Ft

Létszám

10 fő

Személyi jellegű ráfordítások

30.000.000 Ft (10 fő * 250.000 Ft * 12 hó)

Kisvállalati adó alapja

30.000.000 Ft

Kisvállalati adó (13%)

3.900.000 Ft

Társasági adó alapja

3.000.000 Ft

Társasági adó (9%)

270.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájárulás alapja

30.000.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájár. (1,5%+19,5%)

  6.300.000 Ft

Tao+SZOCHO+Szakképzési adóteher

6.570.000 Ft

KIVA ELŐNYE éves szinten

2.670.000 Ft (223 eFt/hó)

KIVA vs Tao – számpéldával
1 fő létszám, adózás előtti eredmény 20 mFt

Várható adózás előtti eredmény

30.000.000 Ft

Létszám

1 fő

Személyi jellegű ráfordítások

3.000.000 Ft (1 fő * 250.000 Ft * 12 hó)

Kisvállalati adó alapja (ha nincs osztalékmegállapítás!!)

3.000.000 Ft

Kisvállalati adó (13%)

390.000 Ft

Társasági adó alapja

30.000.000 Ft

Társasági adó (9%)

2.700.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájárulás alapja

3.000.000 Ft

Szocho és Szakképzési hozzájár. (1,5%+19,5%)

  630.000 Ft

Tao+SZOCHO+Szakképzési adóteher

3.330.000 Ft

KIVA ELŐNYE éves szinten

2.940.000 Ft (245 eFt/hó)

Kiket érint a KIVA? Kik választhatják?

 • a) az egyéni cég,
 • b) a közkereseti társaság,
 • c) a betéti társaság,
 • d) a korlátolt felelősségű társaság,
 • e) a zártkörűen működő részvénytársaság,
 • f) a szövetkezet és a lakásszövetkezet,
 • g) az erdőbirtokossági társulat,
 • h) a végrehajtó iroda,
 • i) az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,
 • j) a szabadalmi ügyvivői iroda,
 • k) a külföldi vállalkozó,
 • l) a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy

Kik választhatják? – II.

 • amely megfelel a fenti törvényben meghatározott valamennyi feltételnek,
 • és az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény III. Fejezetének rendelkezései szerint teljesíti.

Milyen indulási időponttal lehet választani a KIVA-t?

 • A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre
 • Nem jogszerű a bejelentés, ha a bejelentés napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozása meghaladja az 1 millió forintot.

KIVA „bemeneti” feltételei

 • az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt;
 • b) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét;
 • c) az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel;
 • d) üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;
 • e) az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot

Mutatóértékek számítása – kapcsolt vállalkozások

 • Az állományi létszám és bevételi határok számítása során
  • a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét
  • együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni.

KIVA „kimeneteli” lehetőségei az adózó saját elhatározásából

 • A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság azon adóév utolsó napjáig áll fenn,
 • amely adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami adóhatósághoz, hogy adókötelezettségeit nem a fenti törvény szabályai szerint teljesíti.
 • A bejelentést legkorábban az adóév december 1-jétől, legkésőbb az adóév december 20-áig lehet megtenni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Ha belépünk a Kiva hatálya alá

 • Bejelentés hónapját követő hó első napján Kiva adóalany és új üzleti év kezdődik
 • Bejelentés hónapja utolsó naptári napjával lezárul az adóév és az üzleti év
 • Pl: 2018. január 29-én bejelentkezik a KIVA hatálya alá, akkor 2018.01.01-2018.01.31 időszakra és 2018.02.01-2018.12.31 időszakra is el kell készíteni, elfogadni és közzé kell tenni a beszámolót!!
 • T203KVA – működő vállalkozások számára,
 • T201 – év közben kezdő ügyvédi irodák esetében
 • Cégbejegyzési kérelemben – pl. Kft, bt esetében
 • Saját elhatározásból kilépés: december 01-20 között a következő év január 1-től

KIVA megszűnése – nem saját elhatározásból

 • a) az 1 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal;
 • b) a végelszámolás, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal;
 • c) ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül szűnik meg, a megszűnés napjával;
 • d)az adóalany egyesülését, szétválását megelőző nappal;
 • e) az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot jövedéki bírságot állapított meg;
 • f) az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával;
 • g) az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló negyedév utolsó napjával, ha az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot;
 • h) a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta a 100 főt.

KIVA alapját növeli

 • személyi jellegű kifizetések (bérek, általában megbízási díjak)
 • a tőkekivonás (pl. a jegyzett tőke leszállítás) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke csökkenéseként elszámolt összeg
 • az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék összege (nem a ténylegesen kifizetett…)
 • a pénztár értékének tárgyévi növekménye de legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része (mentesített érték: bevétel 5%-a, min 1 mFt)
 • nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, bírság, pótlék, egyes behajthatatlan követelések elengedése

KIVA alapját csökkenti

 • a tőkebevonás (különösen a jegyzett tőke emelés) cégbírósági bejegyzésére tekintettel az adóévben a saját tőke növekedéseként elszámolt összege
 • a kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt bevétel összege
 • a pénztár értékének tárgyévi csökkenése, de legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része
 • január 1-je előtt a kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozásnál csökkentő tételek a törvény korábbi hatályos rendelkezései alapján
 • Munkahelyvédelmi Akció kedvezményezett munkavállalói után

KIVA alapját módosító tételek

 • Ha az adózó kapcsolt vállalkozásával (Tao tv. 4.§ 23.) kötött szerződésében olyan ellenértéket határoz meg, amely nem felel meg a szokásos piaci árnak, akkor módosítani kell a különbséggel az adóalapot.
 • Elhatárolt veszteség (ha a megállapított adóalap negatív) – ha a negatív egyenleg a rendeltetésszerű joggyakorlás mellett keletkezett.
 • A kisvállalati adó alanya elhatárolt veszteségként veheti figyelembe a törvény szerint meghatározott adóalanyiság időszaka előtt, a társasági adóalanyiság alatt keletkezett negatív társasági adóalapjának azt a részét, amelyet a társasági adóalap csökkentéseként korábban nem vett figyelembe.

Jogszabályi és hatósági háttér

 • 2012. évi CXLVII. sz. törvény (Katv tv.) a
 • kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) és
 • a kisvállalati adóról (KIVA).

Molnár Imre

könyvvizsgáló, adószakértő

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

egy × öt =