ÖSSZEFOGLALÓ

A Kormány 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról


E kormányrendelet 2021. december 5-én lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnéséig lesz érvényben, ami várható 2022.
június 1. napja lehet.
Feltételek a kedvező árszabáshoz:
Legfeljebb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra a nem lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabás szerint
jogosult egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést kötni az a felhasználó, azaz a
hatóságilag meghatározott, rezsicsökkentett áron az áram vásárlására, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
1. feltétel
a hatályos jogszabályok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül1
2. feltétel
az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és
3.feltétel
létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt
került sor.
A feltételek ellenőrzése és a retorzió:
Az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában a felhasználónak
nyilatkoznia kell az előírt feltételek teljesüléséről, valamint arról, hogy az egyetemes szolgáltatóval kötendő
villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy ezen kötelezettsége
alól mentesül-e. Az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor jogosult a jogosultságot alátámasztó
iratokat a felhasználótól bekérni és ellenőrizni.
A retorzió, ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik,
akkor a jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás
piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének
megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.
Egyéb rendelkezések:
Tisztázza a rendelet, hogy a villamosenergia-vásárlási szerződésre egyebekben az általános rendelkezések alkalmazandók,
azzal, hogy a felhasználókat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és ár alkalmazáson kívül egyéb
kedvezmény nem illeti meg.
Azt is meghatározza a rendelet, hogy ha a jogosulttá váló kkv felmondhatja a saját eddigi energiakereskedőjével az
áramvásárlási szerződését, akkor ez mikor szűnhet meg és milyen feltételek mentén mehet át az egyetemes
szolgáltatóhoz.2

A rendelet teljes szövege: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/910a04ac2b5b845b91ee9170dc210ba53e8c656f/megtekintes

—————————————————————————
1
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(1) A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021.
évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti,
a) beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint
készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok;
b) beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén
a becsült árbevétel- és létszámadatok
alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.
2 Ha a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást, és a felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett
felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére
a) a hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a hónap utolsó napján,
b) a hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a következő hónap utolsó napján
szűnik meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.
A felhasználó ebben az esetben az igénybejelentéséhez köteles megadni a következő adatokat: villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a jognyilatkozattal
érintett villamosenergia-vásárlási szerződés időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát.
A villamosenergia-kereskedő a fenti jognyilatkozat kézhezvételét követő öt napon belül köteles a kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a
felhasználó által igénybe venni kívánt, vele szerződött villamosenergia-mennyiségből az egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az egyetemes
szolgáltató által történő ellátás kezdete és a vele szerződött időszak vége közötti időszakra arányosan eső mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés
megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként vételre felajánlani.Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követő nyolc napon belül dönt arról, hogy köt-e a villamosenergia-kereskedő ajánlata alapján vele szerződést. Az
egyetemes szolgáltató a főbb szerződéses elemeket tartalmazó mintaszerződést az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül benyújtja a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A jóváhagyásra irányuló eljárás ügyintézési határideje öt nap. A jóváhagyott mintaszerződést az
egyetemes szolgáltató honlapján közzéteszi.
A felhasználó az 1. § szerinti, egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-szerződésének megszűnését követően az 1. § szerinti jogosultságra alapozva
egyetemes szolgáltatóval való szerződéskötéskor ismételten nem hivatkozhat.

Forrás:

dr. Haraszti Gábor

ügyvéd

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

tizenhét + 14 =