RENDELKEZÉS A HAVI, ILLETVE NEGYEDÉVES TÁRSASÁGI ADÓELŐLEG LEGFELJEBB 50 SZÁZALÉKÁNAK KEDVEZMÉNYEZETT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELAJÁNLÁSÁRÓL (ADÓ-FELAJÁNLÁS)
– látvány-csapatsport támogatása esetén –

FONTOS megjegyzés elöljáróban: a felajánlás és a korábbi szabályozás szerinti adókedvezmény együttesen nem alkalmazható.

Felajánlás maximum összege:

 • adóelőleg 50 százaléka
 • a felajánlás éves összege az éves adó 80 százaléka lehet. DE! Túlutalás esetén lásd az összefoglaló végén lévő megjegyzést.

Kedvezményezett célok: a felajánlás jogcímeit az 1. számú mellékletbe gyűjtöttem össze az átláthatóság kedvéért. (a felajánlás megosztva is történhet az egyes jogcímek között)

Technikai / adminisztrációs kötelezettségek:

 • 15RENDNY jelű nyomtatvány benyújtása (elektronikusan): ez az a nyilatkozat, melyben az összeg és a kedvezményezett megjelölésre kerül. Több – még nem esedékes – adóelőleg vonatkozásában is megadható a nyilatkozat (szeptember – december, vagy III-IV. negyedév)
 • határidő: adóelőleg esedékességét megelőző hónap utolsó napja (negyedéves adóelőleg következő esedékessége október 20. A nyilatkozat határideje szeptember 30.)
 • csatolandó: sportpolitikáért felelős miniszter (EMMI), vagy az országos sportági szakszövetség igazolása (attól függően, hogy ki a kedvezményezett. (későbbi csatolás esetén csak a következő esedékes adóelőleg terhére veszik figyelembe a nyilatkozatot).

A látvány-csapatsport támogatása esetén:

 • ha a támogatás kedvezményezettje az országos sportági szakszövetség, vagy a Magyar Olimpia Bizottság (MOB) akkor az adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter (EMMI)
 • ha a támogatás kedvezményezettje amatőr sportszervezet (ideértve a sportiskolát is), vagy hivatásos sportszervezet, vagy látvány-csapatsport érdekében létrejött közhasznú alapítvány, akkor az adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére az országos sportági szakszövetség állítja ki az igazolást.
 • Nyilatkozat módosítása: adóelőleg esedékességéig lehet (pl. összeg, kedvezményezett)
  Maximum 5 alkalommal lehet módosítani a nyilatkozatot.

Felajánlás feltételei (nem részletezem, azt gondolom, adottak: ne legyen 100 e Ft-ot meghaladó tartozás, a bevallás benyújtása határidőben történjen, az esedékes adóelőleg határidőben befizetésre kerüljön.)

Átutalás teljesítése: 15 munkanapon belül. Ezt követő 15 napon belül tájékoztató levél az átutalás megtörténtéről.

Felajánlott összeg megoszlása (ennek a támogatással szerzett adóelőnynél van jelentősége)

 • 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül, ezt nem a kedvezményezett, hanem pl. az országos szakági sportszövetség kapja (a támogató jelölheti meg mely szervezetet támogatja). Ez lehet az adott szervezettel kötött támogatási vagy szponzori szerződés. HA szponzori szerződés, akkor az átutalt összeg nettó összegnek minősül, és fizetendő áfa keletkezik utána. Ezt a támogatás összeget az adótörvény nem ismeri el ráfordításként, ezért adóalap növelő tétel.
 • 87,5 százalék támogatás tartalomból (ráfordításként elismert összeg a társasági adóban)
  o 99 százalékot kap a kedvezményezett,
  o 1 százalékot az EMMI (1/3) és az országos sportszövetség részére (2/3)

Ha az adóelőlegek terhére történt rendelkezésen felül (1. ütem) marad még szabad „tartalék”, további lehetőség van december 20-án a feltöltésnél (2. ütem.) és a társasági adóbevallással egyidejűleg (3. ütem) is rendelkezni. A felajánlás kiegészíthető a fizetendő adó 80 százalékáig.

Adójóváírás a felajánlás alapján
A jóváírás alapja: a felajánlott és átutalt összeg
Esedékessége: a társasági adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napja – első ízben 2016. július 1.
Módja: átvezetés az adózó adófolyószámlájára társasági adónemre (csökkentő tételként).
A jóváírás összege:

 • az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés (dec. 20) terhére juttatott felajánlás összegének 7,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 7,5%-a, valamint
 • a fizetendő adó terhére juttatott felajánlás összegének 2,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 2,5%-a.

Az adózót megillető jóváírásra tekintettel a számviteli törvény alapján elszámolt egyéb bevétel az adózás előtti eredményt csökkenti.
(Tao tv. 24/B. § (3) bekezdés)

TÚLUTALÁS eljárási szabályai: a 80%-os korlátot meghaladó mértékű átutalás esetén [túlutalás]: a 80 százalékot meghaladó részt a rendelkező nyilatkozat(ok) megtétele adóévét követő adóév(ek)re felajánlott összegnek kell tekinteni. A túlutalásnak megfelelő összeg erejéig az adózó nem rendelkezhet, vagyis arról rendelkező nyilatkozatot „ismételten” nem tehet, de azt – túlfizetés címén – nem is igényelheti vissza, illetve nem vezettetheti át más adónemre sem. Az adóhatóság a túlutalás összegét megfizetett adóelőlegként – a soron következő adóelőlegek összegében – veszi figyelembe.

Példa:
Legyen 2500 egység a 2015. évi fizetendő adó összege.
Tételezzük fel, hogy előlegként a teljes évben összesen 1600 egységet kell megfizetni a korábbi bevallások alapján. Ennek csak az 50 százaléka ajánlható fel, 800 egység. A feltöltésnél 900 egység adót kell elvileg fizetni (ha csak büntetés határ 90 százalékára tölt fel, akkor ez az összeg 650 egység). A feltöltésnél már az 50 százalékra nem kell figyelemmel lenni, csak a 80 százalékra, az pedig 2000 egység. Tehát a feltöltésnél további 900 egységről rendelkezik.
1. ütemben 800 egység után 7,5 százalék jóváírás
2. ütemben 900 egység után 7,5 százalék jóváírás
3. ütemben 300 egységet lehet még felajánlani, de ez után már csak 2,5 százalék jóváírás illeti meg.

További adóelőny, hogy az átutalt összegek összesen 2000 egység 87,5 százaléka elismert ráfordítás, tehát az adóalapnál érvényesíthető, erre az összegre jutó adó az adóalapot csökkenti.

Győr, 2015. augusztus 26.

Vidáné Papp Csilla
adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló


1. melléklet

A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdésében nevesített jogcímek a következők:
a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére

aa) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
ab) a személyi jellegű ráfordításaira, azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható,
ac) az ad) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
ad) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
ae) képzéssel összefüggő feladatokra,
af) az amatőr sportszervezetek versenyeztetéssel összefüggő költségeinek támogatására,

b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is részére

ba) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
bb) a versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására,
bc) a személyi jellegű ráfordításaira, azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható,
bd) a be) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
be) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
bf) képzéssel összefüggő feladatokra,

c) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő hivatásos sportszervezet részére

ca) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
cb) a cc) alpontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
cc) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
cd) képzéssel összefüggő feladatokra azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 5. szakaszával összhangban képzési támogatásként nyújtható,
ce) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható,

d) a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére

da) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
db) a személyi jellegű ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható,
dc) a dd) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
dd) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
de) képzéssel összefüggő feladatokra,
df) versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására;

e) a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület részére

ea) a személyi jellegű ráfordításaira, azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint az amatőr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minősülő, de pénzben kifejezhető vagyoni értékkel bíró támogatásként személyi jellegű ráfordítás nem nyújtható,
eb) képzéssel összefüggő feladatokra.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

öt + 13 =