EDUTAX Kft.

SZÁMos helyen ott vagyunk

AB határozat a kismamák védelmében

Az alapvető jogok biztosának indítványa alapján az Alkotmánybíróság 17/2014 (V.30.) határozatával alaptörvény ellenesnek minősítette, így megsemmisítette a Munka Törvénykönyve 65. § (5) egy szövegrészét (áthúzott szakasz):

„A (3) a) és e) pontban meghatározott körülményre a munkavállaló csak akkor hivatkozhat, ha erről – a felmondás közlését megelőzően – a munkáltatót tájékoztatta.”

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Már cafeteria elemként is segítheti a munkáltató lakáshiteles dolgozóit!

A juttatás, miszerint a munkáltató adómentesen támogathatja a munkavállalója lakáscélú terveinek megvalósulását nem új, a 2014. április 3-án kihirdetett 15/2014. NGM rendelet e juttatás szabályait szélesítette jelentősen, mégpedig azzal, hogy a jövőben ez lakáshitel törlesztésre is fordítható, illetve a munkáltató cafeteria elemként is (nem feltétlenül akként) biztosíthatja.
Adható maximális mértéke a vételár 30%-a, maximum kiutalható ilyen címen munkavállalónként 5 évente 5 millió forint. A munkáltatónak nem kell a munkavállaló hozzátartozóinak ilyen juttatásait vizsgálnia, nyilatkoztatni sem szükséges, ez egy, azaz megadott személyhez kötött juttatás.
Munkaviszony alapján járhat, személyes közreműködésre tekintettel nem adható.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Társasági adókedvezmények fejlesztési célra – nem csak nagyoknak

Társasági adótörvényünk – az Európai Unió által megengedett célokkal összhangban – fejlesztési adókedvezményeket enged igénybe venni a számított társasági adóból. A legtöbb kisvállalkozás számára ez egy misztikus terület, ahol a fejlesztéseknél, beruházásoknál a nagy számok érvényesülnek, így nem fordít különösebb figyelmet erre az egyébként jelentős könnyítést ígérő kedvezményre. Pedig ha termékkörünk, szolgáltatásaink körének bővítése, vagy akár tevékenységi körünk bővítése egyben új munkahely(ek)et is jelent, érdemes előtte végiggondolni ezt a lehetőséget.

Az adózó ugyanis adókedvezményt vehet igénybe munkahelyteremtést szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén, feltéve, hogy a beruházás új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény bővítését vagy – az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházást kivéve – az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi. Mivel a kedvezmény igénybevételéhez a vonatkozó jogszabályok nem írnak elő minimális létszámot, illetve beruházási értéket, munkahelyteremtő beruházás esetén akár mikrogazdálkodók részére is nyitva áll a lehetőség.

Az adókedvezményt az adózó a társasági adótörvény és kormányrendelet előírásai alapján maga állapítja meg.

  Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Közeledik a transzferár nyilvántartások elkészítésének határideje

Kerülje el Ön is a szerződésenként 2 mFt-os bírságot és az esetleges adóhiányt!

A szokásos piaci árak nyilvántartásának határideje a társaságiadó-bevallás benyújtásának időpontjához igazodik. Amennyiben egy vállalkozás a törvényben megszabott határidő előtt nyújtja be társasági adó bevallását, a transzferár dokumentációt is hamarabb kell elkészítenie. Mindenesetre a dokumentálásra kötelezetteknek a 2013 évre vonatkozóan legkésőbb május 31-ig kell eleget tenniük.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokból ismert, hogy a nyilvántartás vezetési kötelezettségek közül továbbra is kiemelt jelentőségű a kapcsolt vállalkozások ügyleteire vonatkozó transzferár nyilvántartás vezetési kötelezettség ellenőrzése.

Amennyiben a transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett vállalkozás nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének, vagy az elkészített nyilvántartás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a vállalkozás 2 millió forintig, míg ismételt mulasztás esetén akár 4 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Harmadik mulasztásnál pedig már az első esetben kiszabott bírság mértékének négyszereséig, azaz akár 8 millió forintig terjedő mulasztási bírság is kivethető.

  Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Biztonság a diákfoglalkoztatásban

Tisztelt Cégvezető!

Amennyiben ön folyamatosan vagy alkalomszerűen diákmunkaerőt vesz igénybe Iskolaszövetkezeten kerül és szolgáltató partnere az EDUTAX által 17 éve folyamatosan fejlesztett DIÁKBÉR szoftverét használja, akkor biztos lehet abban, hogy a zárt rendszernek köszönhetően az adatszolgáltatások és a munkaidő nyilvántartási folyamtok rendben zajlanak.

diakber

Kerülje el a magas bírságokat! III.

Kerülje el a magas bírságokat!
Közeledik a transzferár nyilvántartások elkészítésének határideje
(III. rész)

Év végi transzferár-kiigazítás elszámolásához kapcsolódó új lehetőségek:
A számviteli törvény módosítása alapján a kapcsolt vállalkozásoknak lehetőségük nyílik a transzferár- kiigazítások számvitelben történő végrehajtására. Amennyiben a kapcsolt vállalkozások a számviteli elszámolást választják, akkor az ügyletekre elszámolt ellenérték-különbözetet legkésőbb a tárgyév mérlegfordulónapjára vonatkozó könyveléssel a főkönyvi nyilvántartásukban szerepeltetniük kell.
A felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetet eszközbeszerzés esetében az eszköz bekerülési értékének részeként, szolgáltatás igénybevétel esetében az elszámolt költség/ráfordítás módosításaként, értékesítés esetén az értékesítés nettó árbevételeként számolhatják el a felek a társaságiadóalap-korrekció helyett.

Változások várhatók
Szakértői vélemények szerint akár radikális változást is hozhat a cégek transzferárazási gyakorlatában az OECD új nemzetközi ajánlástervezete.
A javaslat lényege az, hogy az OECD-tagországokban működő vállalatok egységes tartalommal, a vállalatcsoport más országokban működő részeire vonatkozó információkat adnak át kötelező jelleggel az adóhatóságnak. Az adatszolgáltatásban megjelenhet az eddig is meglévő tartalmi elemeken kívül (pl. funkcionális és iparági elemzés, stb.) számos új kötelező információs elem is, amelynek összegyűjtése többletteherként jelentkezhet az adózók számára.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Kerülje el a magas bírságokat! II.

Kerülje el a magas bírságokat!
Közeledik a transzferár nyilvántartások elkészítésének határideje
(II. rész)

2013-as módosítások:
A transzferár nyilvántartásra vonatkozó jogszabályban tavaly jelentős változások léptek életbe, jó néhány könnyítést is bevezetve.
Az egyik legfontosabb változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy azokra az ügyletekre, melyek esetében az összevonható szerződések alapján történő teljesítések értéke szokásos piaci áron nem haladja meg az 50 millió forintot az adóévben, nincs transzferár nyilvántartás készítési kötelezettsége a vállalkozásoknak. Tehát a rendelet hatályba lépését követően az 50 millió forintos értékhatárt nem a szerződéskötéstől, hanem mindössze az adóév első napjától kell vizsgálni.
Adókockázati szempontból fontos kiemelni azonban, hogy az adminisztrációs könnyítés nem jelent mentességet a piaci ár alkalmazása alól, ezért, ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti tranzakcióikban a szokásos piaci ártól eltérő árat alkalmaznak, adott esetben a társasági adóalapot ennek megfelelően módosítani kell.

Szintén a könnyítés irányába ható módosítás még, hogy az ún. alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások elfogadott haszonkulcs tartománya 3-7%-ról 3-10%-ra bővült. A vállalkozások így szélesebb körben készíthetnek egyszerűbb transzferár dokumentációt a csoporton belüli – nem a fő tevékenységi körbe tartozó – olyan szolgáltatásokról, mint amilyenek például az IT szolgáltatások, az adminisztratív tevékenységek, a jogi, számviteli, fordítási és piackutatási területhez kapcsolódó szakmai szolgáltatások, az oktatási tevékenység és bizonyos szállítással, raktározással kapcsolatos logisztikai szolgáltatások.
További fontos módosítás, hogy a jogszabály egyértelművé teszi, hogy a szokásos piaci ár meghatározására összehasonlítható vállalkozásokra vonatkozó adatbázisok adatai milyen módon használhatóak fel.
Bár a bevezetett intézkedések csökkentették a vállalkozások adminisztrációs terheit, a nyilvántartás készítési kötelezettség alá eső ügyletek a korábbinál kiemeltebb figyelmet kapnak. Nemcsak a dokumentáció formai követelményeit vizsgálják, hanem annak tartalmát is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Kerülje el a magas bírságokat! I.

Közeledik a transzferár nyilvántartások elkészítésének határideje
Kerülje el Ön is a szerződésenként 2 mFt-os bírságot és az esetleges adóhiányt!
( I. rész)

A szokásos piaci árak nyilvántartásának határideje a társaságiadó-bevallás benyújtásának időpontjához igazodik. Amennyiben egy vállalkozás a törvényben megszabott határidő előtt nyújtja be társasági adó bevallását, a transzferár dokumentációt is hamarabb kell elkészítenie. Mindenesetre a dokumentálásra kötelezetteknek a 2013 évre vonatkozóan legkésőbb május 31-ig kell eleget tenniük.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2014. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokból ismert, hogy a nyilvántartás vezetési kötelezettségek közül továbbra is kiemelt jelentőségű a kapcsolt vállalkozások ügyleteire vonatkozó transzferár nyilvántartás vezetési kötelezettség ellenőrzése.
Amennyiben a transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett vállalkozás nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget a dokumentációs kötelezettségének, vagy az elkészített nyilvántartás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a vállalkozás 2 millió forintig, míg ismételt mulasztás esetén akár 4 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Harmadik mulasztásnál pedig már az első esetben kiszabott bírság mértékének négyszereséig, azaz akár 8 millió forintig terjedő mulasztási bírság is kivethető.

(folytatjuk…)

Vidáné Papp Csilla adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló, EDUTAX Kft.

Paradigmaváltás az új Munka Törvénykönyvben

Megállapodási lehetőségek széles skálája áll a szerződéskötő felek rendelkezésére!

Az új Munka Törvénykönyvének koncepcionális és jelentős újítása volt, hogy – közelítve egyébként a nyugat-európai munkajogi hagyományokhoz – a munkaviszony tartalmát mindinkább a felek megállapodásaira bízza.

A munkaviszony továbbra is egy alá-fölérendeltségen alapuló munkavégzésre irányuló jogviszony.

Míg a régi munkajogi kódex azon alapvetése, hogy a munkavállaló javára munkáltatói intézkedéssel egyoldalúan is el lehet térni, hátrányára pedig sok esetben csak kollektív szerződés ilyen irányú rendelkezése enged mozgásteret, addig az új Mt. láthatóan több témakörben ad diszpozitív (eltérést mindkét irányban megengedő) megállapodási lehetőséget a munkavállaló és a munkáltató között, de szélesíti a kollektív szerződésben megtehető megállapodások körét is.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Egyéb adóváltozások

KIVA

  • Meghosszabbították a bejelentési határidőt, így a kisvállalati adózásra áttérők az adóévet megelőző év december 1-től legkésőbb az adóév január 15-ig tudnak bejelentkezni. Az adóalanyiság ez esetben is január 1-től jön létre.
  • Adókedvezmény vehető igénybe a pályakezdők, a munkanélküliek valamint az anyasági ellátásban részesült, munkába visszatérő foglalkoztatottak után (kedvezményezett foglalkoztatottak). A kedvezmény munkavállalónként a bruttó munkabér havi összege, de legfeljebb személyenként 100 ezer forint a foglalkoztatás első két évében. Ezt a kedvezményt az adóalap számításánál nem kell figyelembe venni személyi jellegű kifizetésként, vagyis nem növeli az adóalapot.
  • A társasági adóalanyiság ideje alatt keletkezett korábbi elhatárolt veszteség is elszámolható a KIVA alanyiság alatt.
  • Társasági formaváltás miatt nem szűnik meg az adóalanyiság.
  • A pénzforgalmi szemléletű eredmény 10 év alatt, egyenlő részletekben csökkenthető a kisvállalati adóalanyiság előtt megszerzett immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értékével.
  • A kisvállalati adóalanyiság megszűnése után az immateriális jószág, tárgyi eszköz számított nyilvántartási értékét úgy kell meghatározni, hogy az adóalanyiság előtti értékből le kell vonni azt az összeget, amellyel a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentettük.

  Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Kérje ajánlatunkat!

Hírlevél


2019. januártól hatályos Munka törvénykönyve

Kalkulátor

Próbálja ki vadonatúj
Bérszámfejtés
Kiszervezés
Kalkulátorunkat
,
melynek segítségével kiszámolhatja, hogy amennyiben kiszervezi a bérszámfejtését mekkora összeget takaríthat meg.